Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības uzskaite tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam pilnu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti:

 • Algu aprēķinus (t.sk. atvaļinājuma, slimības naudas aprēķins), ziņojumu par VSAOI, IIN un riska valsts nodevas atskaites iesniegšanu EDS.
 • Ziņas par darba ņēmējiem iesniegšanu EDS.
 • Paziņojuma par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums) sagatavošanu un iesniegšanu EDS.
 • Darbinieku personīgā konta u.c. darbinieku atskaites.
 • Maksājumu veikšana klienta uzdevumā.
 • Bankas konta izraksta grāmatošana.
 • Kases dokumentu apstrāde.
 • Ienākošo, izejošo rēķinu u.c. grāmatvedības attaisnojuma dokumentu grāmatošana, kontrole.
 • Komandējuma atskaišu grāmatošana un kontrole.
 • Avansa norēķinu grāmatošana un kontrole.
 • Maršruta lapu uzskaite un kontrole.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķins, aktu sagatavošana.
 • Rēķinu izrakstīšana klienta uzdevumā.
 • Statistikas un Latvijas Bankas atskaišu sagatavošana.
 • Klienta interešu pārstāvniecība VID un citās iestādēs.
 • PVN atskaites sagatavošana un iesniegšana EDS.
 • Mikrouzņēmuma deklarācijas sagatavošana, iesniegšana EDS.
 • Fiziskās personas gada ienākuma deklarācijas sastādīšana, iesniegšana EDS.
 • Visa veida EDS atskaišu sagatavošana, iesniegšana EDS.
 • Debitoru un kreditoru kontrole, salīdzināšanas aktu sagatavošana.
 • Inventarizācijas aktu salīdzināšana ar grāmatvedības reģistriem, inventarizācijas rezultātu grāmatošana.
 • Operatīvās bilances sagatavošana.
 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze.
 • Gada pārskata sagatavošana. (Bilance, PZA, Naudas plūsma, Pašu kapitāla izmaiņu pārskats).
 • Grāmatvedības metodikas izstrāde, atjaunošana.
 • Biznesa plānu sagatavošana.

Sadarbojamies ar zvērinātiem revidentiem.

Grāmatvedības ārpakalpojumu plusi:

 • Nav papildus darba vietas iekārtošanas izmaksas – grāmatvedības uzskaites programmas izmaksas (serveris, licences, abonēšanas maksa, dators, MS Ofis, antivīrusa programma u.tml.), grāmatveža darba samaksa (alga, darba ņēmēja VSAOI, IIN, darba devēja VSAOI, atvaļinājuma nauda (ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 28 kalendāra dienas katru gadu, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu par visu darba attiecību periodu, apmaksāta A slimības lapa), grāmatveža kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, semināri.
 • Nav jāuztraucas par nepadarītiem darbiem, laikā neiesniegtām atskaitēm sakarā ar darbinieka slimību vai atvaļinājumu.
 • Ārpakalpojuma uzņēmums garantē pareizu un kvalitatīvu grāmatvedības kārtošanu un nodokļu piemērošanu, jo ikdienu seko līdzi neskaitāmajiem likumu grozījumiem, apmeklē seminārus par grozījumiem LR likumos un normatīvajos aktos, konsultējas ar kolēģiem – kvalificētiem speciālistiem.
 • Ieguvums – iespēja ievērojami ietaupīt ne tikai naudu, bet arī laiku (kā zināms laiks ir nauda) un nevajadzīgas stresa situācijas.